Lleolir Eglwys Unedig Rhos-y-Gad yn Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn. Mae'n un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Contact Information

Mr Alun Morton Thomas(cynorthwy-ydd gweinidogaetho
+4407807184875
Mr John L Edwards, Ysgrifennydd
+441248715654
Trysorydd, Dr Ken Jones
+441248422036
Gofalwraig: Mrs Gweno Rowlands,Ty Capel
+441248715924

Social & Messaging

Address
CYFEIRIAD
Eglwys Unedig Rhos-Y-Gad
Ffordd Penmynydd
Llanfairpwllgwyngyll
Ynys Mon
LL61 5JB
Cymru
Image Gallery
Profile
Areas of Service
PROFFIL EIN HARDAL Mae'r Eglwys yn gwasanaethu ardal Llanfairpwll ac yn rhan o Ofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch sydd yn manteisio ar wasanaeth Mr Alun Morton Thomas, ein cynorthwy-ydd gweinidogaethol. Eglwysi eraill yr Ofalaeth yw Disgwylfa (Gaerwen), Ebeneser ( Llanfairpwll), Moreia ( Llangefni) a Tŷ Mawr ( Capel Coch).
Opening Hours
MANYLION AM AMSEROEDD ARFEROL OEDFAON Y SUL Cynhelir oedfaon, fel arfer, am 10 y.b. a 5 y.h. ar y Sul os oes modd. Gweler tudalen Facebook y capel. Cynhelir Ysgol Sul Y Plant yn ystod oedfa'r bore- heblaw am wyliau'r ysgol.
More Information
Gweler cyhoeddiadau ar Facebook
Mae cyhoeddiadau a gweithgareddau’r capel i’w gweld bellach ar dudalen Facebook Eglwys Unedig Rhos-Y-Gad sy’n cael ei ddiweddaru’n amlach na’r dudalen fer hon.
Oherwydd Covid-19, nid yw'r eglwys ar agor ar y funud heb gyfarwyddyd pellach-Mawrth 2019