Lleolir Eglwys Unedig Rhos-y-Gad yn Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn. Mae'n un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Contact Information

 Parch  Dr. Alun Morton Thomas,  Gweinidog
+4407807184875
Mr John L Edwards, Ysgrifennydd
+441248715654
Trysorydd, Dr Ken Jones
+441248422036
Gofalwraig: Mrs Gweno Rowlands,Ty Capel
+441248715924

Social & Messaging

Address
CYFEIRIAD
Eglwys Unedig Rhos-Y-Gad
Ffordd Penmynydd
Llanfairpwllgwyngyll
Ynys Mon
LL61 5JB
Cymru
Video
View
Profile
Areas of Service
PROFFIL EIN HARDAL Mae'r Eglwys yn gwasanaethu ardal Llanfairpwll ac yn rhan o Ofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch sydd yn manteisio ar wasanaeth ein Gweinidog y Parch Dr Alun Morton Thomas.. Eglwysi eraill yr Ofalaeth yw Disgwylfa (Gaerwen), Ebeneser ( Llanfairpwll), Moreia ( Llangefni) a Tŷ Mawr ( Capel Coch).
Opening Hours
MANYLION AM AMSEROEDD ARFEROL OEDFAON Y SUL: Cynhelir oedfaon, fel arfer, am 10 y.b.. Gweler tudalen Facebook y capel. Cynhelir Ysgol Sul Y Plant yn dilyn oedfa'r bore-(11:15) heblaw am wyliau'r ysgol.Manylion ar Facebook
More Information
Gweler cyhoeddiadau ar Facebook
Mae gweithgareddau’r capel i’w gweld bellach ar dudalen Facebook Eglwys Unedig Rhos-Y-Gad sy’n cael ei ddiweddaru’n amlach na’r dudalen fer hon.
Mae'r capel wedi ail-agor yn dilyn Covid. Cynhelir oedfa Zoom fel arfer nos Sul (a gwasanaeth ar y ffôn). Nos Fawrth mae astudiaethau Beiblaidd ac amser cinio Dydd Mercher mae Cyfarfod gweddi . Cynhelir panad a sgwrs fore Gwener.